N A  P A M Ä Ť  I V A N A  K A D L E Č Í K A
SÚSTRASTNÝ LIST PREZIDENTA SR ANDREJA KISKU
MICHAL ZAJDEN: Trúchloreč nad rakvou Ivana Kadlečíka
JÚLIUS VANOVIČ: Niet ho medzi nami
JÁN PÚČEK: Tak ani sny už nie sú s nami…
IVAN ČIČMANEC: Jeho nástrojom bolo kritické slovo
MILOŠ KOVAČKA: Za slovenským spisovateľom Ivanom Kadlečíkom
PAVEL JAROSLAV KRÁLIK: Už aj on odišiel
RUDOLF DOBIÁŠ: Tri autobiografické životy

BOŽENA ČAHOJOVÁ: Bludisko zrkadiel
JÁN PÚČEK: Naftalín
IVANA POLÁKOVÁ: Mária Medvecká v čase a čas v jej diele
PETER PAVEL UHLÍK: List čestnému predsedovi nadácie M. R. Štefánika Jánovi Fuskovi
JURAJ ŠÍPOŠ: Eliášov oheň

JEDNA OTÁZKA ZUZANE BAKOŠOVEJ HLAVENKOVEJ
Ako v sebe vnímate prepojenosť teoretickej práce s umeleckou?

N E K R O L Ó G
VOJTECH ČELKO: Zdenka Sojková – veľká znalkyňa Štúrovej epochy zomrela

TVORBA MLADÝCH TALENTOV
ROMAN MARTINSKÝ: Ne-básne

N A M I E S T O  R E C E N Z I E
BELOSLAV RIEČAN: Divné sú cesty Božie
STANISLAVA MATEJOVIČOVÁ: Najlepšia inscenácia

R E C E N Z I E
ZORA VANOVIČOVÁ: O svätej Dorote
JÁN BEŇO: Vo svete fantázie
EVA TKÁČIKOVÁ: Historicko-zemepisné vedomosti o súvekom Slovensku
VOJTECH ČELKO: Americký podiel na prehre demokracie vo februári 1948
DOMINIKA ZÚBOROVÁ: Cesta hľadania
MATÚŠ MIKŠÍK: Kľúč ku krvi

D O K U M E N T Y  D O B Y
Z korešpodencie IVANA KADLEČÍKA JÚLIUSOVI VANOVIČOVI

 


Obsah 2014/3  (pdf)

Text celého čísla 2014/3  (pdf)

Vybrané články z Tvorby 2014/3